Vítejte na stránkách Alterum Medica!

Adresa: Na Úbočí 1353/4, 182 00 Praha 8 - Libeň
  Tel.: +420-602-111-057

Analýza krve a stavu vnitřních orgánů Vašeho organismu

Celkové vyšetření krve a stavu vnitřních orgánů Vašeho organismu – in vivo

analyza
am

Expresní 6 minutové vyšetření, bez vpichu do žíly – in vitro – „zlatý standard“ výsledkem je 133 naměřených hodnot krve a stavu vnitřních orgánů

Neinvazivní analyzátor krve ANESA/AMP analyzátor
Dr. Malychin A/Pulavsky.A – Metóda „in vivo“

– metoda, při které se měří termodynamická teplota jednotlivých bodů, 
tzv. bioaktivních bodů, termosenzorů, na povrchu těla klienta

  1. Bifurkace pravé a levé krční tepny (dva body)
  2. Pravé a levé podpaždí (dva body)
  3. Pupík / Regio paraumbilicalis (jeden bod)

+ do systému počítače sa zadává váha klienta, frekvence dýchání, puls a atmosférický tlak /ten si přístroj vygeneruje sámostatně/

In vitro versus in vivo metóda
Klasická medicína při stanovování různých parametrů krve využívá především in vitro metody (mokrou analýzu). In vitro metoda ačkoli se pasovala do pozice „zlatého standardu“, tak se dnes ukazuje, má obrovský problém so standardizací. Tyto problémy standardizace „in vitro“ analytických metod byli prezentovány účastníky na medzinárodním sympóziu v Barcelone (VIII. Simpósium Europeu). Účastníci z různých krajin velmi otevřeně konstatovali, že dosáhnout standardizace byť v jedné větší nemocnici je velmi problémové až nemožné. Proč? Je potřeba uvést, že na správnost a pravdivost výsledku naměřeného metodou in vitro má vliv nespočetné množství známých i neznámých faktorů. Jejich úplná eleminace je prakticky nemožná. Vliv těchto faktorů se projevuje v značné variabilitě výsledků analýz v inter- a intra- porovnávacích studiích. Značná část těchto známých a neznámých faktorů se dá už dnes však eliminovat novými metodami měření, které se dnes zavádějí také do medicíny. V současnosti se už běžně používají optické nebo elektroimpedanční metody měření parametrů krve a systémů.
Z pohledu analytické chemie při in vivo měření je eliminovaný určitý soubor možných chyb, které se běžně vyskytují pri in vitro metodě, a který se celkově podepisuje na správnosti výsledku. Správnost výsledku je pri in vitro metodě měření libovolného parametru v krvi je často ovlivněná správností a přesností odběru vzorku, dobou mezi odběrem a časem samotného měrení, transportem a skladováním vzorků, správností a přesností měření daného parametru v obrovské směsi látek nám neznámých, které mohou ovlivnit proces měření parametrů, kvalita činidel, kalibrace, kvalita personálu atd. Tyto „neduhy“ in vitro metody při in vivo metodě měření parametrů krve prakticky odpadají. Klinické zkoušky potvrdily, že neinvazivní analýza krve pomocí analyzátoru AMP(ANESA) statisticky prokázala téměř 100% reprodukovatelnost samotného měření parametrů a vysokou shodu s in vitro naměřenými parametry. Samotný spůsob měření je přitom velmi jednoduchý.In vivo metoda měření parametrů krve pomocí neinvazivního AMP(ANESA) analyzátoru, předurčuje přístroj hlavně pro lékáře prvního kontaktu, ale i pro běžné analýzy sledující vývoj patologie nebo kvality terapie na klinikách nebo v nemocnicích. Co je důležité vědět na závěr: super znalosti z fyziologie organismu člověka.

Princip metody: Princip funkce neinvazivního analyzátoru krevního obrazu a metabolitů AMP/ANESA je založený na zpracovaní naměřených teplot snímaných na biologicky aktivních, „referenčních“ bodech povrchu lidského těla a na parametrech pacienta, vkladaných do systému počítače.

Výsledok:

Výsledkem jsou molekuly produktů chemických reakcí, práce a teplo. Produkty chemických reakcí organismu můžeme stanovit buď metodou in vitro (ve skumavce) alebo in vivo (v organismu) v krvi, v moči, v likvoru, ve slinách nebo ve vydechovaném vzduchu. Rozdíl je jen v tom, že měření in vitro probíhá při laboratorních podmínkách měření a in vivo při fyziologických podmínkách organismu. Rozdílnost podmínek měření parametrů determinuje i možnost porovnání naměřených parametrů. Klinickými zkouškami bylo prokázáno, že drvivá většina parametrů naměřených oběma metodami je porovnatelná.
Analýza poskytuje 133 parametrů krve a systémů organismu:
– stav organismu z pozice funkčnosti, hemodynamické rovnováhy, tekutinové výměny a plynové homeostázy
– stav centrálního nervového systému,
– stav srdečně – cévního komplexu,
– funkční hodnoty plic
– diagnostika a funkční parametri jater a ledvin
– vzájemné propojení enzymových systémech s imunitním systémem.

Příloha výsledků vyšetření:

Výsledek PDF

Výhody:

  • výsledek je okamžitě dostupný pro lékaře hneď po ukončení měření.
  • konzultace s lékařem je možná okamžitě po analýze.
  • měření je bezbolestné – bez vpichu do žily
  • vyžaduje minimální přípravu klienta na samotný úkon
  • bezproblémová opakovatelnost měření

Trvanie analýzy: 3 minuty pro děti od 3-15 let
6 minut pro skríning dospělých
9 minut v extremních případech

O tomto kontraverzním přístroji se napsaly různé věci:

Ondřej Vrtiška , novinář

…Anatolije Vitalijeviče Malykhina – neurochirurg z Charkova, který metodu vyvinul přednesl přednášku, v níž se to hemžilo odbornými výrazy: peptidová vazba, koenzymy, oxidoreduktázy, laktátdehydrogenázy, chaperony, neurotransmitery, mediátory, fosfolipidy… Vybaven polozapomenutými znalostmi z přednášek z biochemie a fyziologie jsem měl pocit, že jsou nám předčítána vysokoškolská skripta. Jen mi nějak uniklo, jak dlouhý proslov souvisí s oněmi pěti čidly měřícími teplotu. „… absence hodnověrných důkazů účinnosti, princip metody popírající základní poznatky přírodních věd.

Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc

…Že jde v případě AMP analyzátoru o nesmysl, pochopí snad každý, kdo chodil do základní školy. …Zázrak? Ale ne, jde nejspíš o hezky starý fígl. Před vyšetřením na přístroji totiž udělá dobře vyškolená sestřička podrobnou anamnézu, vyptá se na příznaky, na předchozí i současné nemoci a vše poctivě zaznamená do počítače, třeba i s přesnými údaji o zdravotním stavu pacienta, pokud ten svěří sestřičce svou kartu informačního systému ISIP. A zázračná krabička snadno a bystře pomocí vhodného expertního programu může provést orientační diagnózu a podle ní také vytiskne seznam očekávaných chemických změn. …Asi jsem ještě neřekl, že v reklamních materiálech na webu nikde nezjistíme, co jsou to „bioaktivní body“ a jak byly zjištěny ….
…Končím, protože hromaděním dalších a dalších argumentů je zbytečné posilovat to, co je „absolutní“ jistotou, totiž že analyzátor AMP je nesmyslný, autoři šarlatáni a lékařští propagátoři v lepším případě naivní důvěřivci.

Tak, co sou to ty „bioaktivní body“ (Ing. Jusko upřednostňuje označení „referenční body), a kde sou umístěné?

Víc: „Ing.Jusko Peter – Prezentácia o AMP“