ADRESA:Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava Tel.:+421 907 777 008

Analýza krvi a stavu vnútorných orgánov Vášho organizmu

Celkové vyšetrenie krvi a stavu vnútorných orgánov Vášho organizmu – in vivo


Expresné 6 minútové vyšetrenie, bez vpichu do žily – in vitro – „zlatý štandard“ výsledkom je 131 nameraných hodnôt krvi a stavu vnútorných orgánov


Neinvazívny analyzátor krvi ANESA/AMP analyzátor
Dr. Malychin A/Pulavsky.A – Metóda „in vivo“


– metóda, pri ktorej sa meria termodynamická teplota jednotlivých bodov , tzv. bioaktívnych bodov, termosenzorov, na povrchu tela pacienta

1. Bifurkácie pravej a ľavej krčnej tepny (dva body)
2. Pravé a ľavé podpazušie (dva body)
3. Pupok / Regio paraumbilicalis (jeden bod)
+ do systému počítača sa zadáva váha pacienta, frekvencia dýchania, pulz a atmosférický tlak /ten si prístroj vygeneruje sám/


  • VIAC :
VIAC :

In vitro versus in vivo metóda
Klasická medicína pre stanovovanie rôznych parametrov krvi využíva predovšetkým in vitro metódy (mokrú analýzu). In vitro metóda hoci sa pasovala do pozície „zlatého štandardu“, ako sa dnes ukazuje, má obrovský problém so štandardizáciou. Tieto problémy štandardizácie „in vitro“ analytických metód boli prezentované účastníkmi aj na tohtoročnom medzinárodnom sympóziu v Barcelone (VIII. Simpósium Europeu). Účastníci z rôznych krajín veľmi otvorene konštatovali, že dosiahnuť štandardizáciu hoci aj v jednej väčšej nemocnici je dosť problémové ba až nemožné. Prečo? Treba uviesť, že na správnosť a pravdivosť výsledku nameraného metódou in vitro vplýva nespočetné množstvo známych ako aj neznámych faktorov. Ich úplná eleminácia je prakticky nemožná. Vplyv týchto faktorov sa prejavuje v značnej variabilite výsledkov analýz v inter- a intra- porovnávacích štúdiách. Značnú časť týchto známych a neznámych faktorov sa dá už dnes však eliminovať novými metódami merania, ktoré sa dnes zavádzajú aj do medicíny. V súčasnosti sa už bežne používajú optické alebo elektroimpedančné metódy merania parametrov krvi a systémov.
Z pohľadu analytickej chémie pri in vivo meraní je eliminovaný určitý súbor možných chýb, ktoré bežne sa vyskytujú pri in vitro metóde a ktorý sa sumárne podpisuje pod správnosť výsledku. Správnosť výsledku je pri in vitro metóde merania ľubovoľného parametra v krvi často krát ovplyvnená správnosťou a presnosťou odberu vzorky, dobou medzi odberom a časom samotného merania, transportom a skladovaním vzorky, správnosťou a presnosťou merania daného parametra v obrovskej zmesi látok nám neznámych, ktoré môžu ovplyvniť proces merania parametra, kvalita reagencii, kalibrácia, kvalita personálu atď. Tieto všetky „neduhy“ in vitro metódy pri in vivo metóde merania parametrov krvi praktický odpadajú. Klinické skúšanie potvrdilo, že neinvazívna analýza krvi pomocou analyzátora AMP(ANESA) štatistický preukázala skoro 100% reprodukovateľnosť samotného merania parametrov a vysokú zhodu s in vitro nameranými parametrami. Samotný spôsob merania je pritom veľmi jednoduchý, samotná. Teda samotná in vivo metóda merania parametrov krvi pomocou neinvazívneho AMP(ANESA) analyzátora predurčuje prístroj hlavne pre lekárov prvého kontaktu ale aj pre bežne analýzy na sledovanie vývoja patológie alebo kvality terapie na klinikách alebo v nemocniciach. Čo je dôležité vedieť na záver: super znalosti z fyziológie organizmu človeka.


Princíp metódy: Princíp funkcie neinvazívneho analyzátoru krvného obrazu a metabolitov AMP/ANESA je založený na zpracovaní nameraných teplôt snímaných na biologicky aktívnych, „referenčných“ bodoch povrchu ľudského tela a na parametroch pacienta, vkladaných do systému počítača.


Výsledok


Výsledkom sú molekuly produktov chemických reakcií, práca a teplo. Produkty chemických reakcii organizmu môžeme stanoviť buď metódou in vitro (v skúmavke) alebo in vivo (v organizme) v krvi, v moči, v likvore, v slinách alebo vo vydychovanom vzduchu. Rozdiel je len v tom, že meranie in vitro prebieha pri laboratórnych podmienkach merania a in vivo pri fyziologických podmienkach organizmu. Rozdielnosť podmienok merania parametrov  determinuje aj možnosť porovnania nameraných jednotlivých parametrov. Klinickými skúškami bolo preukázané, že drvivá väčšina parametrov nameraných oboma metódami je porovnateľná.
Analýza poskytuje 131 parametrov krvi a systémov organizmu:
– stav organizmu z pozície funkčnosti, hemodynamickej rovnováhy, tekutinovej výmeny a plynovej homeostázy
– stav centrálneho nervového systému,
– stav srdcovo – cievneho komplexu,
– funkčné hodnoty pľúc
– diagnostika a funkčné parametre pečene a obličiek
– vzájomné prepojenie enzýmových systémov s imunitným systémom.


Princíp metódy: Princíp funkcie neinvazívneho analyzátoru krvného obrazu a metabolitov AMP/ANESA je založený na zpracovaní nameraných teplôt snímaných na biologicky aktívnych, „referenčných“ bodoch povrchu ľudského tela a na parametroch pacienta, vkladaných do systému počítača.

Príloha výsledku vyšetrenia:

.

Výsledok PDF

Výhody:

  • výsledok je okamžite dostupný pre lekára ihneď po skončení merania.
  • konzultácia s lekárom je možná okamžite po analýze.
  • meranie je bezbolestivé – bez vpichu do žily
  • vyžaduje minimálnu prípravu pacienta na samotný úkon
  • bezproblémová opakovateľnosť merania

Trvanie analýzy: 3 minúty pre deti od 3-15 rokov
6 minút pre skríning dospelých
9 minút v extrémnych prípadoch


O tomto kontroverznom prístroji sa popísalo všeličo:

.

Ondřej Vrtiška , novinár

…Anatolije Vitalijeviče Malykhina – neurochirurga z Charkova, který metodu vyvinul pronesl přednášku, v níž se to hemžilo odbornými výrazy: peptidová vazba, koenzymy, oxidoreduktázy, laktátdehydrogenázy, chaperony, neurotransmitery, mediátory, fosfolipidy… Vybaven polozapomenutými znalostmi z přednášek z biochemie a fyziologie jsem měl pocit, že jsou nám předčítána vysokoškolská skripta. Jen mi nějak uniklo, jak dlouhý proslov souvisí s oněmi pěti čidly měřícími teplotu. „… absence hodnověrných důkazů účinnosti, princip metody popírající základní poznatky přírodních věd.

Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc

…Že jde v případě AMP analyzátoru o nesmysl, pochopí snad každý, kdo chodil do základní školy. …Zázrak? Ale ne, jde nejspíš o hezky starý fígl. Před vyšetřením na přístroji totiž udělá dobře vyškolená sestřička podrobnou anamnézu, vyptá se na příznaky, na předchozí i současné nemoci a vše poctivě zaznamená do počítače, třeba i s přesnými údaji o zdravotním stavu pacienta, pokud ten svěří sestřičce svou kartu informačního systému ISIP. A zázračná krabička snadno a bystře pomocí vhodného expertního programu může provést orientační diagnózu a podle ní také vytiskne seznam očekávaných chemických změn. …Asi jsem ještě neřekl, že v reklamních materiálech na webu nikde nezjistíme, co jsou to „bioaktivní body“ a jak byly zjištěny ….
…Končím, protože hromaděním dalších a dalších argumentů je zbytečné posilovat to, co je „absolutní“ jistotou, totiž že analyzátor AMP je nesmyslný, autoři šarlatáni a lékařští propagátoři v lepším případě naivní důvěřivci.


Tak, čo sú to tie „bioaktívne body“ (Ing. Jusko uprednostňuje označenie „referenčné body), a kde sú umiestnené?

Viac: „Ing.Jusko Peter – Prezentácia o AMP“


O Alterum Medica


Sme klinika neinvazívnej diagnostiky a liečby chorôb, ktorá Vám ponúka nadštandartnú diagnostickú, preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť v medicínskych odboroch vnútorného lekárstva, onkológie, kardiológie, športovej traumatológie, diabetológie, dietológie, reumatológie, chirurgie, dermatológie a estetiky, mamológie, gynekológie, neurológie, gastroenterológie, nefrológie aj stomatológie.

Rýchly kontakt


info@alterummedica.sk

+421 907 777 008


V prípade akýchkoľvek otázok, dotazov a nejasností nás bez váhania kontaktujte telefonicky alebo mailom. Sme pripravení Vám odpovedať.

Copyright Alterum Medica 2023. All rights reserved.